ДОБРИ ПРАКТИКИ в помощ на обучители

ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНЕТО МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА В МАЛКИТЕ ОБЩНОСТИ

Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС) работи предимно в малките села в страната и обръща специално внимание на запазването и укрепването на връзките между поколенията, културните традиции, повишаване на екологичното съзнание и насърчава ученето през целия живот.

Обучение в Латвия, януари 2022 г.

Ние разбираме ученето между поколенията като процес на събиране на едно място на хора от различни възрасти и поколения, така че те да могат да обменят знания, умения и опит и да се учат заедно и едни от други.

Обучение в Италия, октомври 2021 г.

Не е задължително възрастните хора да учат по-младите. В наши дни този процес върви и в обратната посока, където младите хора използват методите на неформалното образование, за да обучават и помагат на възрастните да догонят модерните технологии и бързия ритъм на живот и/или да намерят съвместни решения на съвременните проблеми в местните общности. Така участващите хора развиват реципрочни взаимоотношения за учене, печелят взаимно доверие и по този начин се възползват от целия процес. Защото когато се съберат различни поколения, всички печелят.

Обучение в Португалия, октомври 2022 г.

Повечето села в страната ни имат застаряващо население, тъй като младите хора мигрират към големите градове, за да търсят по-добра работа и живот и в крайна сметка се установяват там. Децата им растат отделени от бабите и дядовците или те рядко ги посещават и по този начин нараства пропастта между различните поколения в семейството. Това подхранва негативни стереотипи в различните групи към другите и създава условия за социално разпадане и изолация.

Ето тук идва ролята на ученето между поколенията като предпоставка за обединяване на двете групи и премахване на бариерите между различните възрасти и стереотипите от едната възрастова група към друга, за да се насърчи разбирането, уважението и доверието, като същевременно се споделят идеи, умения, знания и опит, и по този начин се укрепват семействата и местните общности.

Обучение в България, август 2021 г.

АКСЕЛС е част от широко партньорство по проект ПРИНТ (PRINT – обмен на добри практики за изграждане на систематизиран модел за подкрепа на възрастни обучаеми, представители на групи в неравностойно положение. В продължение на 2 години обсъждахме различни проблеми и подходи за тяхното преодоляване в областта на пригодността за намиране на работа, учене между поколенията, междукултурно обучение, активно участие, дигитални инструменти и супервизия. Обменихме различни добри и успешни подходи, които прилагаме в работата си, и накрая създадохме систематизиран модел, който да се използва в различни области и за различни обучаеми.

Обучение в Португалия, октомври 2022 г.

Предлагаме ви сборника от добри практики (на английски език), който е събрал част от практическите решения, които партньорите по проекта прилагаме в работата си.

Проектът е финансран по прогама Еразъм+. Повече информация може да намерите на сайта на проекта и във фейсбук.

PRINT – Good practices for a systemic integrated model to work with disadvantaged adults. Project Number: 2020-1-IT02-KA204-079940.


Posted in Новини, Партньорски проекти, Събития | Leave a comment

КРЪГЛА МАСА

На 20 юли 2021г. се проведе заключителното събитие по проект „Интерпретиране на балканското фолклорно наследство” с реф.№ СВ007.2.13.012 по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Кръглата маса бе на тема „Популяризиране на фолклора и запазването му за идните поколения”, където се разискваха добри практики и идеи как да опазим завещаното ни културно наследството от нашите баби и дядовци и да го предадем на нашите деца и внуци. Модератор на събитието бе д.и.н. Милена Любенова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Бе показан и създаденият уебсайт www.balkanfolklore.net . Там може да се намери информация за фолклорните ансамбли и събитията, които се организират в трансграничната зона България-Сърбия. Публикувани са и пълните версии на фолклорното проучване на оригиналните езици.

Участниците в кръглата маса видяха и част от специално създадения спектакъл „Балкански легенди”, в които показваме и разказваме за общите традиции и ритуали, които и до днес се изпълняват по селата.

Проектът стратира на 10 март 2020г. и се реализира от партньорство с водеща организация Студентски културен център-Ниш, Сърбия, Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС) и Народно читалище „Съзнание-1922” от Перник, България.

През изминалите месеци организирахме изложба на уникални автентични носии от трансграничния регион, и Фолклорен форум, на който представихме резултатите от проучването на фолклорните танци и ритуали в трансграничната  зона (Перник, Кюстендил – България и  област Нишава-Сърбия), направено за България в първия етап на проекта от Милчо Георгиев – етнохореолог и фолклорист, и за Сърбия от Славолюб Узунович. Публикуваните книжки може да намерите отново на сайта www.balkanfolklore.net и на www.aksels.bg .

„Състоянието на фолклорните традиции в трансграничния регион“ бе темата на лекцията на д-р Веска Спасова – етнолог от Регионален исторически музей гр.Кюстендил. С голям интерес гостите се потопиха в света на детските игри, храната, облеклото, обичаите и накитите, та чак до ритуалния свят на баенето като символика и магичност.

„Самото отношение към миналото и случващото се днес сякаш формира усещане за единност, вяра, надежда. В съвременната културна среда народното творчество се представя многоаспектно – художествено, словесно, мито-ритуално“, каза д-р Спасова.

Разучаване на традиционните хора и танци на България и Сърбия бе друга дейност по проекта. Успешно се проведоха две сесии за научаване на нови хореографии в Перник и Ниш, създадени от хореографите Ирена Андреева, Роман Михайлов и Ненад Яковлиевич. Зрителите на спектаклите в Ниш и Перник се заредиха с много положителна енергия от изпълненията на Фолклорна формация „Байрактаре” към НЧ „Съзнание – 1922” и Академичен фолклорен ансамбъл „Оро” към Студентския културен център в Ниш.

 Д.и.н. Милена Любенова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН направи следнот обобщение след края на събитието: “В рамките на заключителната Кръглата маса бяха представени резултатите от дейностите по проекта „Интерпретиране на балканското фолклорно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП България – Сърбия“. Проведена беше дискусия, в която участваха както членовете на проекта, така и участници от различни културни и научни институции, които са пряко ангажирани с работата по опазването, съхраняването и популяризирането на фолклорното наследство. В Кръглата маса участваха представители на Държавен архив – Перник, Регионален исторически музей – Перник, Институт за етнология и фолклористика е Етнографски музей – БАН, представители на читалищата в област Перник и др.

                В дискусията беше поставен акцент върху проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват в съвременността локалните общности при опазването на тяхното локално културно наследство.  Поставени бяха въпроси, свързани с това какво и как да се опазва, как да се популяризира (включително и в дигитална среда), каква да бъде степента на интерпретация на това наследство. Подчертано беше значението на културните институции в България и в Сърбия в тези процеси и конкретно ролята на читалищата, които са значим фактор в опазването на елементите от традиционната култура на селищните общности в България. Като важен момент беше отбелязана ролята на експертите в тези процеси, съвместната работа между различни институции и партньорствата с неправителствения сектор с оглед постигането на поставените цели и повишаването на резултатите, свързани с опазването на културното наследство.

В рамките на дискусията се очертаха и някои препоръки, с оглед бъдещата работа:

 • да продължава работата на локалните общности, свързана с опазването на елементите от традиционната култура, които са жива практика;
 • да се провеждат проучвания, свързани с миналото състояние на фолклорното наследство, като паралелно с това се документират и жизнените елементи от традиционната култура, които продължават да се предават между поколенията в селищните общности;
 • да се отделя специално внимание върху предаването на знанията и уменията на следващите поколения;
 • интерпретацията и адаптацията за сцена на елементите от традиционната култура (пеене, танцуване, обичаи и др.) да не бъдат в разрез с наследените културни практики.
 • да бъдат подпомагани читалищата в работата им по съхраняването на фолклорната култура на селищата;
 • да се въведат часове в учебната програма на училищата, в които да се преподават теми, свързани с фолклорната култура;
 • читалищата да си партнират с училищата в процеса на обучение;
 • да бъде използвана експертизата на специалистите в работата по опазване и популяризиране на културното наследство;
 • да се насърчават партньорските инициативи и съвместните дейности между различните институции и организациите от гражданския сектор, които са ангажирани с този тип  дейности.”


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Асоциация АКСЕЛС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Posted in Новини | Leave a comment

ФОЛКЛОРЕН ФОРУМ

На 10 и 11 май се проведе Фолклорен форум по проект “Интерпретиране на балканското фолклорно наследство” СВ007.2.13.012 по програма InterregИПП България-Сърбия 2014-2020 .

Събитието започна с презентация на проучването на фолклорните танци и ритуали (анализ на ритмичните и танцови схеми, стил и танцови техники, елементи на носиите и т.н.) в трансграничната  зона (Перник, Кюстендил – България и  област Нишава-Сърбия), което бе направено в първия етап на проекта от Милчо Георгиев – етнохореолог и фолклорист.

 „Състоянието на фолклорните традиции в Трансграничния регион“ с акцент върху Кюстендилско краище бе темата на лекцията на д-р Веска Спасова – етнолог от Регионален исторически музей гр.Кюстендил. С голям интерес гостите се потопиха от детските игри, храната, облеклото, обичаите и накитите до ритуалния свят на баенето като символика и магичност.

„Самото отношение към миналото и случващото се днес сякаш формира усещане за единност, вяра, надежда. В съвременната културна среда народното творчество се представя многоаспектно – художествено, словесно, мито-ритуално“, каза д-р Спасова.

„Съхраняване на фолклорното наследство“ бе темата на презентацията на Славолюб Узунович от Студентския културен център Ниш. Проф.Узунович засегна много важни теми в своето изложение. Как да опазим културното ни наследство? Той подчерта колко важни са педагозите, които обучават децата на фолклор; наблегна на изключителната роля на медиите, които формират вкус, отношение, информират и образоват. Провеждането на фолклорните фестивали, и разбира се, работата на читалищата и културните центрове, въпреки че държавата не ги подкрепя много, са от ключово значение за опазване на фолклора. Ние бихме добавили, че работата на неправителствените организации също допринася за запазването и разпространението на тази културна и историческа съкровищница.

Гл.ас. д-р Милена Любенова, ръководител на Националния център за нематериално културно наследство в ИЕФЕМ – БАН, сподели мнение колко важни са подобни форуми, и най-вече, колко важно е да има по-активна връзка между научните среди и читалищата, като пазители и разпространители на кулурното ни наследство.

Бойка Милева от сдружение „Бъдеще за Мещица“ сподели, че за нея тези два дни на Форума са били „пиршество за душата“.

Иво Райчев, он-лайн посетител, бе впечатлен от презентацията на проф.Славолюб Узунович и заинтригуван от историята, значението и символиката на хорото.

Сред виртуалните гости присъстваха и ученици от 11 клас на Професионална гимназия по облекло и туризъм “Свети Иван Рилски” град Перник.

Можем да изброим още много хубави впечатления, които ни мотивират да продължим работата си с нов хъс и ентусиазъм. Фактът, че след приключване на он-лайн сесията участниците в залата на галерия „Марин Гогев“ един час по-късно все още дискутираха и споделяха различни гледни точки по засегнатите във форума въпроси, ни кара да се чувстваме горди от успеха на събитието. Единственото, за което всички съжаляваме е, че ограничителните мерки не позволиха да се срещнем лично с колегите ни от Ниш.


Posted in Новини, Партньорски проекти, Събития, Текущи | Leave a comment

“Интерпретиране на балканското фолклорно наследство”

“Интерпретиране на балканското фолклорно наследство” СВ007.2.13.012 е проект, съвместно разработен и изпълняван от партньорите Студентски културен център Ниш, Сърбия, сдружение АКСЕЛС и НЧ „Съзнание – 1922 г.“ кв.“Мошино“, гр.Перник от България.

Проектът стартира с мащабно фолклорно проучване в трансграничната  зона (Перник и  Кюстендил, България и област Нишава и Пчиня, Сърбия), относно народните танци и ритуали, традиционните носии и песенен фолклор, направено от фолклористите Милчо Георгиев и Славолюб Узунович. Краткият вариант с резултатите и обобщен анализ е издаден в илюстрирана книжка на български, сръбски и английски език.

Пълните текстове на проучванията ще бъдат публикувани на сайта на проекта www.balkanfolklore.net,  който в момента се разработва. Като финал на първия етап на проекта бе открита изложба на традиционни носии от районите на Перник, Кюстендил и Нишава. В галерия „Марин Гогев“ към НЧ „Съзнание –  1922г.“ са подредени над 25 характерни за изследваните региони дрехи, някои от които са на по над 100 години, други са възстановки, а трети са интерпретации на автентични такива

„Проектът е една чудесна възможност да се изградят връзки и контакти между хора и организации с еднакви цели и интереси“ – сподели г-жа Петя Димитрова, ръководител на проекта от страна на сдружение АКСЕЛС. И допълни „Също така вярваме, че чрез проекта ще се популяризира балканското фолклорно наследство, ще се мотивират младите хора да намерят възможност за опознаване и разпространение на местния фолклор и обвързването му с туристическия бизнес. Особено в малките населени места се крие огромен потенциал в тази насока.“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Асоциация АКСЕЛС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 


Posted in Новини | Leave a comment

АКСЕЛС получи престижна награда

Зам. министър Павлов връчва наградата на управителя на АКСЕЛС г-жа Петя Димитрова.

Много сме развълнувани да споделим, че АКСЕЛС бе наградена с плакет и Сертификат за цялостно и качествено изпълнение на проект по Програма “Еразъм+”, ЕКС. На голяма конференция на 6 декември официално нашият проект CLEAN UP – part 2 бе отличен с престижната награда, връчна от заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов. Благодарим за високата оценка на Националната агенция ЦРЧР, на всички, които ни подкрепиха в този проект, на доброволците от CLEAN UP 2, без чиято всеотдайност нямаше да постигнем този успех и на доброволците от CLEAN UP 1, които ни поставиха летвата високо и ни задължиха да бъдем повече от отличници. За пореден път един о основателите на АКСЕЛС – Лили Георгиева доказа, че е изключително добър дизайнер на проекти и експерт в тяхното изпълнение. За нея това е второ такова отличие. Първото бе за проект по програмата за Трансгранично съртудничество.

Петя Димитрова и Лили Георгиева с престижното отличие.

Село Мещица трябва да се гордее с постигнатия успех на CLEAN UP 2 и все така да дава добър пример за следване на другите села в България!

Да ни е честито!

Припомняме и късометражния игрален филм, който бе създаден в рамките на проекта CLEAN UP 2.

А тук мже да видите накратко каква бе за нас 2018 година.


Posted in Новини | Leave a comment

Петия национален семинар за професионално развитие

Петият национален семинар за професионално развитие се проведе в град Троян от 17-ти до 19-ти октомври 2018 година, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси. За АКСЕЛС бе огромно признание да получим покана и да изнесем презентация за доброволческите програми и да представим постигнатите резултати от двете части на ЕДС проектите CLEAN UP.

Пред аудитория от над 50 директори и заместник-директори на различни учебни заведения в България нашият управител Петя Димитрова сподели опит и очерта накратко какви предизвикателства има в един ЕДС проект и какви решения взехме, за да доведем всичко до успешен край.

На семинарът бяха разгледани подробно възможностите за работа на училищата и детските градини с електронната платформа etwinning и възможностите за развиване на проекти по програма Еразъм+.

Още веднъж благодарим на Националната агенция за оказаното доверие.


Posted in Новини | Leave a comment

КРАТКОСРОЧНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЛЯТО 2018

EVS SUMMER 2018

Лятото идва и както всяка година предлагаме вълнуващи възможност за младежи на възраст между 18 и 30 години.

С радост обявяваме новите свободни места за ЕДС доброволци Имате възможност да се включите в EVS DRAGON’S QUEST FESTIVAL, който ще се проведе втората половина на юли, и EVS LEAVE YOUR TRACE, който ще се проведе от 13 до 26 август. И двата проекта са в Хърватия. Побързайте да се свържете с нас и да ни изпратите CV и мотивационно писмо на имейл evs@aksels.bg. Местата са много ограничени

Повече информация може да прочетете тук.

 

 

Posted in Новини, Партньорски проекти, Предстоящи, Събития, Текущи | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ГОЛЯМ УСПЕХ за ФЕСТИВАЛА НА БИЛКИТЕ 2017

_MG_2389Фестивал на билките в с.Младен. Трето издание. Много сме горди с постигнатия успех!

IMG_2480

Форум, на който се пресякоха различни аспекти като алтернативна медицина, здравословен начин на живот, опазване на природата, билките от гледна точка на науката, билките – какво разказва етнологията за тях, билките в кулинарията и тяхното използване през вековете. Фестивалът провокира участниците да преживеят за първи път магията на Еньовден, ритуали грижливо пазени в книгите и едновременно изгубени във времето.

_MG_2396

За първи път се фестивалът бе двудневен.  За първи път преди изгрев слънце излязохме на полето да берем билки, да се окъпем в росата и играем мълчано хоро. За първи път имаше спортно ателие. За първи път депутат от Българското народно събрание ни поздрави за празника от трибуната на Фестивала – г-жа Иглика Иванова-Събева. За първи път фестивалът бе с международно участие. За първи път ни отразиха в БНТ и БТВ.

P1210321

За втори път проведохме конкурс за детска рисунка. За втори път по покана на АКСЕЛС доброволци от страната и чужбина се включиха активно в подготовката на фестивала. За втори път Наката беше водещ на събитието.

P1210320

За трети път село Младен бе домакин на Фестивала на билките и събра стотици посетители от цялата страна. За трети път АКСЕЛС бе в основата на организацията на това събитие. За трети път, което вече си е традиция, предложихме на гостите безплатно специално приготвен билков чай. За трети път завършихме Фестивала с богата фолклорна програма и български хора.

19510637_1448078438585485_6271801164994900866_n

Огромен интерес предизвика специалният гост-лектор на фестивала д-р Петър Димков, внук на Лечителя Петър Димков, който посвещава по-голямата част от живота си на изучаване на билките, събиране на рецепти, тяхното осмисляне и доразвиване. Във фитотерапията той открива и прилага свои оригинални съчетания от билки.  За нас беше привилегия да чуем разказите и съветите на д-р Димков, който припомни думите на дядо си, че лечението трябва да се насочи към общо укрепване на организма чрез промяна на храненето и начина на живот; лечението да е индивидуално – според болестта и човека, и да се въздействаме не само на болния орган, но и на целия организъм.

19477315_10212002157361049_5831494495908674911_o

„Еньовден. Тайнство и маг­ия, в която слънцето, водата, росата, билките, цветята, мълчанието, думите, песните, хората  се вплитат в едно неделимо цяло – празника. Първият летен ден е изпълнен с вяра в слънчевия кръговрат, с надежда за изцеление, здраве, любов, плодородие, задомяване, благополучие. Според народните поверия болестите са 77 и половина и за всичките има лековито растение, но за половинката -„безименната болест”, билката я знаят само билкарите и знахарите. На Еньовден хората, и най-вече болните, се къпят за здраве в лековити извори, кладенци и чешми. Няма друг традиционен празник, който да е общ за повечето европейски народи – наследниците на славяни, келти, гали и римляни посрещат изгрева на лятното слънце с надеждата за здраве, любов, плодородие и с вярата, че доброто ще победи злото.“ – това са думи на Тат­­яна Цанкова, етнолог, която подкрепя и участва във фестивала от неговото създаване през 2013 година.

IMG_2522

„Щастливи сме, че имахме възможността да бъдем част от този празник, а представянето на нашия резерват Йелашничка клисура предизвика голям интерес. За нас беше огромно удоволствие да разменим рецепти и да споделим сръбския опит с билките. Благодарим на организаторите от АКСЕЛС за поканата и се надяваме да затвъдим нашето сътрудничество с бъдещи общи инициативи и проекти“, каза Слободан Ефтимовиски, управител на сдружение „Аз Буки“ от Ниш, Сърбия. Слободан, Жаки и Яна, ние Ви благодарим, че взехте участие във фестивала, че ни окуражихте да дегустираме сух таратор  с дебелец (вместо с краставица!), което е нещо ново за нас, българите.

IMG_2537

“Благодарим за чудесното партньорство по време на фестивала. С удоволствие  ще продължим сътрудничеството и в бъдеще”, каза г-жа Елица Минева – главен редактор на нашия медиен партньор сп.”Кулинарен журнал”. Един час се оказа недостатъчен за любопитните теми и истории, които разказа Елица и останаха още подправки за опитване. Елица, вече имаш покана отново  да подготвиш ателие за следващото издание на Фестивала на билките в с.Младен.

19417129_10212002170841386_3905892192502229931_o

Като организатори получихме специални адмирации за спортното ателие на Физиогнозис и участието на нашата доброволка Карола от Полша. За да сме здрави е нужно да полагаме грижи в много насоки, една от които е и грижата за физическото здраве.

P1470288

Отново получихме зашеметяващи детски рисунки за конкурса за детска рисунка на тема “Еньовден на село”. Комисията в състав председател – Васко Василев и членове: Рена Димитрова – секретар на НЧ „Просвета 1918“ с.Младен и Петя Димитрова – управител на АКСЕЛС, присъди в първа възрастова категория:

1 място на Никол Димитрова, 6 г., гр.Радомир
2 място на Даяна Иванова, 6 г., гр.Попово
3 място на Мария Маринова, 6 г.,
Във втора възрастова категория:
1 място на Марина Илиева, 9 г., гр.Дряново,
2 място на Жоржета Тодорова, 7 г., гр.Габрово,
3 място на Деница Драганова 10 г., гр.Шумен
3 място на Ивона Станева 10 г., гр.Попово
В трета възрастова категория:
1 място на Ивайла Петрова, 13 г., гр.Попово,
2 място на Деница Ахмакова, 11 г., гр.Дряново,
3 място на Божидар Любенов, 11 г., гр.Радомир
3 място на Назар Нуриева, 12 г., гр.Попово,

НАГРАДА „РЪЧКОДЕЛНИЦА“ за приложна техника на Яница Димитрова 9 г., гр.Перник, „Горска билкова аптека“
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на ХГ „Асен и Илия Пейкови“ гр.Севлиево на Ивет Иванова 13 г., гр.Попово, „Еньова буля“
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на кметсто на с.Младен на Вяра Стоянова 9г., гр.Попово „Еньовденска песен“.
АКСЕЛС присъжда своята награда на Елица Ангелова, 12 г., гр.Попово, „Еньовден на село“

Комисията единодушно реши да връчи ПООЩРИТЕЛНИ НАРГАДИ на:
Ярослава Микова, 11 м., гр.Бургас
София Христова, 2 г.10 м.,
Цветиана Тодорова, 8 г., гр.Габрово,
Мартин Невянов 10 г., гр.Ловеч,
Теодор Братованов 10 г., гр.Севлиево,
Пресияна Невянова, 13 г., Ловеч,
Виктория Денчева, 12 г., гр.Попово.

P1470287

И този път се постарахме да подготвим разнообразна музикална програма. Новото бе, че първата вечер от мегдана на селото се носеше рок музиката на Джонатан Тейлър.

19264604_10212002217642556_3257070060004616735_o

Втория фестивален ден бе изцяло запълнен от българска фолклорна музика. Не беше изненада, когато се сформира и импровизирано надсвирване в следобедните часове по време на ателиетата. за финал на фестивала специалният ни гост Илия Луков успя да накара и младо и старо да се хванат на хорото.

АКСЕЛС благодари на всички, които ни подкрепиха и с чиято помощ реализирахме третото издание на Фестивала на билките в с.Младен. Специални благодарности на кметския наместник Иван Колев, на Рена Димитрова – читалищен секретар, на семейство Стоянови, на община Севлиево, нашият медиен партньор „Кулинарен журнал“, на сдружение „Аз Буки“ от Сърбия, на всички участници и гости на фестивала.

Фестивалът бе отразен и различни електронни медии.

 

 

 

 

 

Posted in Новини | Leave a comment

КУРС ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

Call_for_pax_info_Lightness_2017АКСЕЛС набира кандидати за обучение за младежки работници, които работят с младежи в неравностойно положение. Курсът ще се проведе в Латвия от 23 до 31 януари 2018 г.

OBJECTIVES
The main aim of the training course is to provide youth workers with tools and approaches for their own supervision and to help them in learning how to support their colleagues in dealing with difficult cases and emotional situations through intervision groups. The specific objectives are:
- to create and work in the setting of non-formal education (NFE)
- to provide theoretical and practical information about the history and theories on social inclusion and on the different European realities and strategies
- to develop professional competencies and ethical approaches in the field of social inclusion and for the professional work with disadvantaged groups
- to support reflection about professional backgrounds, needs and development on youth workers
- to create an experiential learning environment where participants can learn tools for professional support, supervision, coaching, and peer support (intervision);
- to experience and learn from practical professional cases
- to learn tools and methods for looking at difficult cases with different point of views
- to experience and learn how to cope with close emotional relationships and other stressors connected with the youth work occupation
- to improve the ability of participants to support other colleagues in dealing with stress as youth workers
- to understand how Erasmus+ can support social inclusion of young people.

За повече информация може да се свържете с нас.Местата са ограничени.

 

Posted in Новини | Leave a comment

ФЕСТИВАЛ НА БИЛКИТЕ трето издание 23 и 24 юни 2017 г.

FACEBOOK_COVER_III Herbs FEST_ENG_2АКСЕЛС и село Младен вече очакват гостите на третото издание на Фестивала на билките на 23 и 24 юни 2017 г. Какво сме Ви подготвили този път? Ще садим билки и цветя; ще си разказваме легенди и истории за Еньовден, билки, самодиви; окъпани в роса заедно ще посрещнем изгрева на Еньовден и ще берем лечебни растения; очаквайте много интересни, полезни и забавни ателиета и дискусии, разбира се за доброто настроение има музикална програма. Очаквайте скоро любопитни подробности и представяне на участниците и на фейсбук събитието.

KADUR s DRON 3ccНека бъдем здрави! Нека бъдем заедно 🙂

 

 

 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XAI7sp18YG0

А ето и акцентите в тазгодишното издание:

23 юни:

Ателие 1 – 17:30 ч. – “Как да си направим билкова градина”

Ателие 2 – 19:30 ч. – “Таня Цанкова разказва” – в неформална обстановка да споделим легенди и митове за Еньовден, самодиви, Еньова буля, истории, свързани с билки и алтернативен начин на лечение.

24 юни:

Ателие 3 – 5:00 ч. – “Магията на Еньовден” – заедно ще посрещнем изгрева, ще се окъпем в утринната роса и ще берем билки в полето.

Ателие 4 – 8:00 ч. – “Еньов венец”

10:00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
10:30 ч. – Лекция на д-р Петър Димков, дискусия
12:00ч. – Награждаване на победителите от конкурса за детска рисунка на тема “Еньовден на село”

Ателие 5 – 13:30 ч. – “Физиогнозис” – спортни упражнения за деца до 10 години

Ателие 6 – 14:30 ч. – “Ръчкоделница” – да пренесем красотата на природата у дома с помощта на приложни техники

Ателие 7 – 15:30 ч. – “Кулинарен журнал”

18:30 – Официално закриване
Концерт на:
– Певческа група “Бял гердан”
– Мъжка фолклорна група от с.Богатово
Илия Луков
Много сме радостни, че Атанас Бончев – Наката, отново ще бъде водещ на фестивала.
През деня на 24 юни на сцената на фестивала ще има забавна програма на различни читалищни и детски формации и изпълнители.
Ще бъдат организирани тематични щандове – кулинарни, търговски, приложни изкуства, литература и т.н. Разбира се отново ще се лее билков чай, специално приготвен за посетителите.

_MG_2034

ФЕСТИВАЛЪТ НА БИЛКИТЕ В c.МЛАДЕН

организира КОНКУРС за детска рисунка

ТЕМА

„Еньовден на село“

ЦЕЛ

Конкурсът има за цел да създаде интерес на децата към природата, опазването й, природосъобразния начин на живот; опознаване на билките в България; да провокира любопитството към легендите, свързани с народните обичаи и поверия, запознаване с богатството на нашето наследство в лицето на селската къща, двор и традиции, и не на последно място да насърчи творческото развитие на децата.

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е индивидуален. В него имат право да участват деца на възраст до 14 години включително. Участието е напълно безплатно.

Размер на рисунките:  минимум 20/30 см, максимум 40/50 см.

Всеки участник може да участва с една творба. Компютърни рисунки НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

Участниците са разделени в следните възрастови групи:

 • I възрастова група до 7 години;
 • II възрастова група 7-11 години;
 • III възрастова група 11-14 години.

Няма ограничение относно стила, материалите и техниката на рисуване.

Допълнителна категория в конкурса е за торби, изработени с приложни техники (декупаж, квилинк, апликация и т.н). За тях няма възрастово ограничение и изискване за размери.

Творбите ще се приемат до 01 юни 2017 г. /важи датата на пощенското клеймо/. Сканирани рисунки, изпратени по e-mail, няма да се допускат до участие в конкурса.

На гърба на творбата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО напишете заглавие на рисунката, име, фамилия, възраст на автора, в коя възрастова категория участва, град, държава, адрес, телефон и име на родител и e-mail за контакт.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на фестивала на билките в с.Младен.

ЖУРИ

Журито се състои от български художници и експерти, които ще оценят рисунките и присъдят наградите.

Наградените участници ще бъдат уведомени лично по телефона или по e-mail. Наградите ще се връчват лично на 24 юни 2017 година по време на фестивала. Резултатите ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на фестивала.

НАГРАДИ

Грамота – за класиралите се на първо, второ и трето място в конкурса.

Абонамент за „Nat Geo Kids” за класиралите се на първо, второ и трето място в конкурса.

Сертификат за всички деца, чиито рисунки са участвали в изложбата на 24 юни в рамките на Фестивала на билките в с.Младен.

Предметни награди за първо, второ и трето място в конкурса са осигурени от организаторите, а от медийните ни партньори ще бъде осигурен годишен абонамент за сп.”National Geographic KIDS”.

Награда на АКСЕЛС.

Награда за приложна техника на РЪЧКОДЕЛНИЦА.

АДРЕС

Очакваме вашите рисунки на адрес:

с.Младен 5428

общ.Севлиево

НЧ „Просвета 1918“

/за конкурса за детска рисунка/

АКСЕЛС, в качеството си на организатор, си запазва правото да използва наградените рисунки за популяризиране на Фестивала на билките и своята дейност, като се публикуват имената на авторите.

За повече информация пишете на e-mail: herbalfestival@aksels.bg

Posted in Новини, Предстоящи, Събития | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment