ДОБРИ ПРАКТИКИ в помощ на обучители

ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНЕТО МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА В МАЛКИТЕ ОБЩНОСТИ

Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС) работи предимно в малките села в страната и обръща специално внимание на запазването и укрепването на връзките между поколенията, културните традиции, повишаване на екологичното съзнание и насърчава ученето през целия живот.

Обучение в Латвия, януари 2022 г.

Ние разбираме ученето между поколенията като процес на събиране на едно място на хора от различни възрасти и поколения, така че те да могат да обменят знания, умения и опит и да се учат заедно и едни от други.

Обучение в Италия, октомври 2021 г.

Не е задължително възрастните хора да учат по-младите. В наши дни този процес върви и в обратната посока, където младите хора използват методите на неформалното образование, за да обучават и помагат на възрастните да догонят модерните технологии и бързия ритъм на живот и/или да намерят съвместни решения на съвременните проблеми в местните общности. Така участващите хора развиват реципрочни взаимоотношения за учене, печелят взаимно доверие и по този начин се възползват от целия процес. Защото когато се съберат различни поколения, всички печелят.

Обучение в Португалия, октомври 2022 г.

Повечето села в страната ни имат застаряващо население, тъй като младите хора мигрират към големите градове, за да търсят по-добра работа и живот и в крайна сметка се установяват там. Децата им растат отделени от бабите и дядовците или те рядко ги посещават и по този начин нараства пропастта между различните поколения в семейството. Това подхранва негативни стереотипи в различните групи към другите и създава условия за социално разпадане и изолация.

Ето тук идва ролята на ученето между поколенията като предпоставка за обединяване на двете групи и премахване на бариерите между различните възрасти и стереотипите от едната възрастова група към друга, за да се насърчи разбирането, уважението и доверието, като същевременно се споделят идеи, умения, знания и опит, и по този начин се укрепват семействата и местните общности.

Обучение в България, август 2021 г.

АКСЕЛС е част от широко партньорство по проект ПРИНТ (PRINT – обмен на добри практики за изграждане на систематизиран модел за подкрепа на възрастни обучаеми, представители на групи в неравностойно положение. В продължение на 2 години обсъждахме различни проблеми и подходи за тяхното преодоляване в областта на пригодността за намиране на работа, учене между поколенията, междукултурно обучение, активно участие, дигитални инструменти и супервизия. Обменихме различни добри и успешни подходи, които прилагаме в работата си, и накрая създадохме систематизиран модел, който да се използва в различни области и за различни обучаеми.

Обучение в Португалия, октомври 2022 г.

Предлагаме ви сборника от добри практики (на английски език), който е събрал част от практическите решения, които партньорите по проекта прилагаме в работата си.

Проектът е финансран по прогама Еразъм+. Повече информация може да намерите на сайта на проекта и във фейсбук.

PRINT – Good practices for a systemic integrated model to work with disadvantaged adults. Project Number: 2020-1-IT02-KA204-079940.


This entry was posted in Новини, Партньорски проекти, Събития. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *